Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης/επιστροφής προϊόντων

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή.

Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε και με την αρχική του συσκευασία , μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης επιβαρύνεται μόνο με τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος στην Εταιρεία. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με μήνυμα/e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@orly.gr, μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που αντιστοιχεί στο επιστραφέν προϊόν εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την ανωτέρω σύμβαση.


Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του αγορασθέντος προϊόντος αν με υπαιτιότητα της Εταιρείας πουλήθηκε λανθασμένο προϊόν. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένο, πλήρες και χωρίς καμία φθορά. Ο Πελάτης επιστρέφει το προϊόν στην Εταιρεία προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην Εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές προϊόντων λόγω ελαττωμάτων κατά την παράδοση

Η επιστροφή του προϊόντος, το οποίο θεωρείται ελαττωματικό κατά την παράδοση, θα γίνεται αποδεκτή εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτού στον Πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής κ.λπ.) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον Πελάτη ελαττώματος.

Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την Εταιρεία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον Πελάτη.

Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον Πελάτη των νέων προϊόντων βαρύνουν την Εταιρεία.

Σημείωση: Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προς επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντα είναι η εξής:

EVABEAUTY. Ελευθερίου Βενιζέλου 140, Καλλιθέα, Αττική Τ.Κ 176 76